Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
IntroduktionGrundernaFördjupningTillämpningar


System Dynamics tillämpningar


Under denna rubrik presenterar vi olika, praktiska tillämpningar av System Dynamics. För närvarande finns här bara en beskrivning av hur man kan kombinera System Dynamics och Balanced Scorecard men det kommer mera...

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (Det balanserade styrkortet) är en styrmodell som skapades av Robert S. Kaplan och David P. Norton vid Harvard Business School i USA i början av 1990-talet. Sedan dess har konceptet som vunnit stark terräng världen över. I grunden är det balanserade styrkortet en metod för att ge en mer allsidig och balanserad bild av ett företag än vad man kan få med hjälp av traditionella ekonomiska mått. Det är också ett aktivt styrmedel för företagsledningen baserat på den gamla sanningen "man får det man mäter".

Ett balanserat styrkort beskriver vanligtvis företaget ur fem perspektiv: Finansiellt, Kund-, Internt process-, Utvecklings- och Medarbetarperspektiv.

När man tar fram ett balanserat styrkort utgår man ifrån företagets vision, utifrån denna formulerar man strategiska mål för vart och ett av perspektiven, identifierar de kritiska framgångsfaktorerna (KFF), d.v.s. de faktorer som är avgörande för att man ska kunna nå de strategiska målen. I traditionellt styrkortsarbete tar man slutligen fram konkreta styrtal för varje framgångsfaktor som mäter vilka framsteg man gör.

Det balanserade styrkortet bygger på orsak-verkan resonemang. Mätning av styrtalen leder till en positiv utveckling av de kritiska framgångsfaktorerna som bidrar till att man uppnår de strategiska målen och i förlängningen kan förverkliga företagets vision. Ett framgångsrikt styrkort förutsätter därför att man verkligen hittat rätt kritiska framgångsfaktorer och att man valt styrtal som driver utvecklingen av de kritiska framgångsfaktorerna i rätt riktning.

Företagens omvärld blir allt mer komplex och förändringstakten allt högre. Det går därför inte längre att styra företag med regler och ekonomiska nyckeltal. Målstyrning och förmågan att engagera alla medarbetare i företagets utveckling har istället blivit allt viktigare, rentav en överlevnadsfråga. Det balanserade styrkortet med dess helhetsyn och fokus på lättkommunicerade styrtal har hittills varit det bästa verktyget för denna uppgift.

Genom att kombinera Balanced Scorecard och System Dynamics är det nu möjligt att göra Balanced Scorecard till ett ännu kraftfullare styrverktyg.

System Dynamics kan kort beskrivas som en process där man mycket snabbt och strukturerat kan reda ut och förstå en komplex verklighet och få en gemensam bild av företagets kritiska framgångsfaktorer. Det är också ett sätt att tänka och ett språk som är utomordentligt väl lämpat för att analysera och beskriva orsak-verkan samband. System Dynamics ger också datorstöd för att testa olika strategier och handlingsalternativ.

Genom användning av System Dynamics får man snabbt en gemensam bild av de orsak-verkan samband som ligger till grund för styrkortet. En bild som är mycket tydligare än vad som är möjligt med traditionella analysmetoder.

Bilden: Med hjälp av System Dynamics kan man belysa de inbördes sambanden och återkopplingarna mellan samtliga perspektiv i ett Balanced Scorecard.


En datormodell baserad på ovanstående bild gör att rätt kritiska framgångsfaktorer och styrtal snabbt identifieras.

Datorsimuleringen kan också användas för att testa strategier och handlingsplaner innan de sätts i verket. Det går att direkt se vilken effekt en åtgärd kan förväntas få på styrtalen i kortet.

Men det är inte tillräckligt att ta fram ett styrkort! För att man ska uppnå en bestående förbättring måste styrkortet genomsyra hela verksamheten. Datorsimuleringen är ett utmärkt hjälpmedel för att föra ut och förankra styrkortet i organisationen. Med hjälp av simuleringen kan medarbetarna undersöka och testa olika handlingsalternativ och på så vis få en fördjupad förståelse för företagets strategi. Denna förståelse ger medarbetarna en delaktighet och motivation som säkerställer en bestående förbättring.

Dessutom underlättar datorsimuleringen en fortsatt utveckling och anpassning av styrkortet eftersom det inbjuder till diskussion och genom att det är lätt att testa nya idéer och scenarion.

"Dynamic simulation systems are to strategy what Excel is to financial planning."
David P. Norton

Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.