Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
IntroduktionGrundernaFördjupningTillämpningar
InledningSystemarketyperModellelementGrundprocesser


Inledning


En modell är en, i någon mening abstraherad, beskrivning av ett system. En dynamisk modell skall för att vara meningsfull uppvisa ett beteende som överensstämmer med det verkliga systemets samtidigt som modellens struktur återspeglar det verkliga systemets struktur. Detta kräver att man lyckas genomskåda vilka inre flöden och kopplingar det är som genererar systemets yttre beteende. Den ideala modellen undertrycker allt annat än det som dominerande bidrar till det beteende man vill studera.

Modelleringsarbetet har ofta ett egenvärde. Skapandet av modellen ger ny kunskap om systemet och därmed också ett bättre beslutsunderlag kring systemet i fråga. I andra fall skapar man en modell för att sedan kunna experimentera eller simulera som det oftast kallas. Simulerandet är i sig en vetenskap som inte berörs av denna metodik.

Modellerandet bygger på följande grundtankar:

  • Syftet med en modell är att förstå hur en eller flera egenskaper/storheter för ett system utvecklas över tiden
  • Modellen skall fokusera på de kopplingar och relationer inom systemet som ger upphov till det dynamiska beteendet hos egenskaperna/storheterna i fråga
  • Det är tillåtet och önskvärt att kvantifiera även svårmätbara storheter om dessa är viktiga. Exempel är motivation, erfarenhet och moral.
  • Systemets beteende över tiden är en funktion av systemets inre mekanismer.

Detta kan sägas vara kärnan i System Dynamics. High Performance Systems, tillverkaren av verktygen ithink och STELLA, har vidareutvecklat tankarna om modellering av dynamiska system. De menar att System Dynamics kan göras tillgängligt för var och en. Det gäller att lära sig använda tre distinkta sätt att tänka:

Det första kallas Systemorsakstänkande. Detta innebär att systemets problem går att härleda från systemets struktur och inte från yttre faktorer som angriper systemet.

Det andra tankemönstret är att tänka i återkopplingar. Om strukturen är orsaken så gäller det att genomskåda hur strukturen består av olika återkopplingar. "Kausala samband är aldrig envägs relationer. Det finns alltid återverkningar."

Det tredje tänkandet är det operationella tänkandet. Att inse vad systemets återkopplingar består av. Eller att förstå vad det är som ger återkopplingarna. Svaret är att det alltid går att beskriva ett dynamiskt system med dess återkopplingar som består av lager, flöden och andra kopplingar.

I nästa avsnitt beskriver vi de s.k. systemarketyperna, d.v.s återkopplingar som kan uppstå i alla typer av system.

Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.