Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
IntroduktionGrundernaFördjupningTillämpningar
InledningModellexempelBygga modell


Inledning


Det traditionella, statiska sättet att förstå en komplicerad företeelse bygger på att man bryter ned ett problem i mindre, mer lätthanterliga delar. Man bearbetar delarna var för sig och försöker sedan skapa en lösning genom att sätta samman de bearbetade delarna. När man t.ex. skall spara pengar eller förkorta ledtider är det vanligt att man delar upp en verksamhet i kostnadsställen eller processteg och sedan försöker minska kostnader och spara tid genom att optimera beståndsdelarna. Tråkigt nog blir utbytet av insatserna ofta överraskande litet. Ibland blir effekterna t.o.m. raka motsatsen till det önskade. Det som i det lilla perspektivet är fullständigt logiskt kan i värsta fall vara direkt skadligt när man ser till helheten.

En analys, som delar upp verkligheten i beståndsdelar minskar möjligheten att förstå de tre huvudsakliga orsakerna till problem i verksamheter och system: Återkopplingar, tidsfördröjningar och brist på helhetssyn. Återkopplingar ger sig ofta till känna som långsiktiga konsekvenser av en åtgärd som kortsiktigt ger önskad effekt men som i det långa loppet skapar problem. Återkopplingens natur och tidsfördröjningen skapar en uppenbar risk att man helt förbiser dessa långsiktiga konsekvenser. Och om problemen dyker upp på något helt annat ställe - kanske med ytterligare tidsfördröjning - och kommunikation och insyn är bristande kommer detta att resultera i kontraproduktiva åtgärder för helheten.

System Dynamics är en metod som gör det möjligt att studera och förstå helheten utan att bygga stora och detaljrika modeller. Det vi uppfattar som en svårförståelig omvärld, med ett oändligt antal oberoende parametrar, har i allmänhet ett fåtal dominerande objekt som åstadkommer det beteende vi ser. Det komplexa i beteendet skapas av att dessa objekt sinsemellan är återkopplade i cykliska loopar. Det ligger i återkopplingens natur att den dominerar över andra samband.

Tack vare dessa egenskaper är det möjligt att bygga relativt enkla modeller av komplexa beteenden. En modell är till för att belysa det syfte eller den aspekt vi vill studera. Övriga egenskaper kan man undertrycka och förenkla. Med dessa modeller kan man lära sig hur alternativt handlande radikalt kan förändra systemets beteende. Man kan m.a.o. enkelt genomföra konsekvensanalyser. Det finns många exempel på hur analyser med System Dynamics lett till en förståelse som gjort att den analyserade verksamheten utvecklats på ett betydligt positivare sätt än i motsvarande fall där man inte haft denna insikt.

I nästa avsnitt ges ett exempel på hur en enkel modell kan fånga ett komplext beteende.

Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.