Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
IntroduktionGrundernaFördjupningTillämpningar


Introduktion till System Dynamics


Historia

System Dynamics är ett begrepp som myntades på 1950-talet av Jay W. Forrester. Han hade efter andra världskriget deltagit i utvecklingen av kärnminnet för den första generationen datorer och fått patent på tekniken. Enligt historien fick en vän till Forrester problem i sitt företag som tillverkade elektronikkomponenter. Efterfrågan och försäljning varierade kraftigt, i relativt regelbundna cykler. Vännen trodde först att det berodde på faktorer utanför verksamheten som konkurrens, konjunkturer etc. Men så småningom började han misstänka att det var något i den egna verksamheten som skapade problemen. Han bad då Forrester om hjälp. Forrester, som under arbetet med kärnminnet utvecklat ett tänkande och en syntax för att modellera den inre dynamiken i system, kunde visa att problemen var självförvållade. Brister i produktionskapaciteten ledde till långa leveranstider som fick kunder att välja andra leverantörer. När kunderna blev färre blev leveranstiderna kortare och så småningom kom kunderna tillbaka, men då ökade leveranstiderna igen... Detta kunde Forrester beskriva på ett enkelt sätt för sin vän. Ur denna beskrivning växte så System Dynamics fram.

I mitten av 1950-talet lämnade Forrester den tekniska banan för en professur vid Sloan School of Bussiness på MIT. Därifrån tillämpade han sitt systemtänkande på socioekonomiska system. Till en början inom företagsvärlden, men från mitten av 1960-talet har han främst använt sitt kunnande på städer, den amerikanska ekonomin, den globala ekonomin med mera. Hans tänkande hade initialt mest påverkan på universiteten. Som exempel kan nämnas att ekologiska system i stor utsträckning analyseras med hjälp av System Dynamics. Under 1990-talet populariserades systemtänkandet genom Peter Senges bok "Den femte disciplinen" och genom att PC-baserade simuleringsverktyg som ithink och STELLA utvecklades.

Användningsområden

System Dynamics är särskilt kraftfullt, enligt vår mening unikt, när man vill skapa en förståelse för den inre dynamiken, trögheten, tidsfördröjningarna och återkopplingarna i ett system. Om man inte förstår detta kanske man inte får de effekter man önskar:

  • Ta till exempel den stora skatteomläggningen på 80-talet. Ledde den till ökad skattemoral, mindre bidragsberoenden och flera arbetstillfällen?
  • Använder man resurserna bäst genom att öka sjukhusens vårdkapacitet eller genom att lägga dem på förebyggande åtgärder för att minska antalet som blir sjuka?
  • Är det lönsamt att öka resursinsatserna i sina utvecklingsprojekt för att pressa ledtiderna? Man når marknaden och får intäkter tidigare, man kanske till och med slå undan benen för en konkurrent?

Det centrala budskapet i System Dynamics är att det är den inre strukturen i ett system som bestämmer dess beteende. Kan vi förstå och synliggöra strukturen så kan vi också få ett önskat beteende. Om vi inte förstår den inre fysiken så blir det lätt att vi släcker bränder med bensin.

System Dynamics sidorna

På våra System Dynamics sidor kan du läsa om grunderna i System Dynamics, fördjupa dig i arketyper, modellelement o.s.v. Du kan också få en första orientering om hur System Dynamics kan tillämpas i kombination med andra metoder och verktyg för management och verksamhetsutveckling. Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.