Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
ÖversiktStrategiAffärerProcesserUtbildning


Affärsutveckling


Affärsanalys

Detta är en analys av en hel verksamhet eller en enskild affär. Tjänsten bygger på en serie workshops med ledningsgruppen eller en särskilt tillsatt arbetsgrupp. Den kan också innefatta intervjuer inom och utom verksamheten, enkäter, litteraturstudier, informationssökning på Internet etc. Informationen analyseras och syntetiseras (bland annat med hjälp av en affärssimulering, se nedan) och förankras i arbetsgruppen. Flajt sammanställer resultatet i en skriftlig rapport. För att garantera att all relevant kunskap lämnas över till kunden erbjuder vi en "brain dump"-workshop en tid efter att rapporten överlämnats.

Även om vi kallar tjänsten för affärsanalys så kan den naturligtvis också tillämpas för organisationer som inte driver verksamhet i vinstsyfte och där andra resultatmått står i centrum.

Affärssimulering

Vi tar vanligtvis fram affärssimuleringar som en del av ett strategiuppdrag eller en affärsanalys. Men vi kan också leverera affärssimuleringar som en fristående tjänst T.ex när man redan har gjort en affärsanalys eller när man behöver en simulering av en avgränsad del av verksamheten men inte en fullständig analys.

Det är en mycket snabb process som skapar en gemensam helhetssyn på affären eller verksamheten. Affärssimuleringen gör det möjligt att skapa olika scenarion och att testa och analysera konsekvenserna av olika åtgärder innan de verkställs.

Våra affärssimuleringar:

  • synliggör affärsmodellen och de strukturer och processer som är centrala för verksamheten.
  • visar verksamhetens eller affärens utveckling över tiden.
  • är dynamiska eftersom modellen innehåller "samma" återkopplingar och fördröjningar som finns i verkligheten.
  • är interaktiva, dvs. man kan ingripa i skeendet under simuleringens gång och vidta åtgärder som påverkar utfallet.

Allt detta skiljer våra affärssimuleringar från de kalkylbladsmodeller som ibland marknadsförs som affärssimuleringar. Dessutom är våra simuleringar väl lämpade för organisationer och verksamheter som inte drivs i vinstsyfte. I princip kan man använda vilka resultatmått som helst som utgångspunkt för en affärssimulering.

Förankring av affär

Detta är en fortsättning på de båda föregående tjänsterna men kan också göras som ett fristående uppdrag. Det är en systematisk process för att förankra ett (nytt) affärstänkande i organisationen och se till att det omsätts i praktisk handling. Genom workshops baserade på affärssimuleringen (från föregående steg) ökar förståelsen för förutsättningarna och kraven i den aktuella affären eller verksamheten. Processen gör mellanchefer och medarbetare delaktiga i utformning och genomförande av affären/verksamheten.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.