Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
ÖversiktStrategiAffärerProcesserUtbildning


Strategisk utveckling


Utveckling av strategi

Detta är en tjänst för ledningsgrupper i företag eller stora projekt. Processen drivs i en arbetsgrupp där man först sätter ett övergripande mål för verksamheten på några års sikt. Man fortsätter med att skaffa sig en gemensam bild av sin verksamhet och sin omvärld/marknad. Denna bild omsätts i en affärssimulering på en övergripande nivå. Med hjälp av affärssimuleringen och baserat på de insikter deltagarna fått under processen kan man fastställa en strategi för att nå målet.

Genom denna process kan man reducera även mycket komplexa frågor till det som verkligen räknas. Allt som är oväsentligt för den aktuella frågeställningen rensas effektivt bort. Det är en snabb process som lägger grunden för ett effektivt genomförande av strategin.

Förankring av strategi

Denna tjänst är en fortsättning på föregående tjänst men kan också levereras fristående. Den är en systematisk process för att förankra strategier och policies i organisationen och se till att de omsätts i praktisk handling. Genom workshops baserade på affärssimuleringen (från föregående steg) ökar förståelsen för verksamhetens förutsättningar och krav. Processen gör mellanchefer och medarbetare delaktiga i utformning och genomförande av strategin/policyn.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.