Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
ÖversiktStrategiAffärerProcesserUtbildning


Utbildning


Vi erbjuder tre olika utbildningar i System Dynamics:

Introduktion till System Dynamics

Att utveckla strategier för dagens komplexa företag och organisationer är en rejäl utmaning. Man måste förena de skilda perspektiven och viljorna från produktion, marknad, ekonomi, "human resources" osv till en helhet. Att bygga sin strategi på ett enda perspektiv är inte tillräckligt.

Syfte och mål

Att ge en inblick i hur man kan klara utmaningen med hjälp metodik och verktyg av System Dynamics.

Målgrupp

Alla som arbetar med arbetar med ledning, strategi, affärsanalys, kvalitets- och verksamhetsutveckling och jämförbara frågor. Kursen är en lämplig start för företag och organisationer som intresserade av att använda System Dynamics, men som vill veta mer innan man bestämmer sig.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

 • Bakgrund och historik.
 • Processen - En inblick i en process och en metodik som ger helhetssyn och skapar samsyn.
 • Modelleringsverktyg - Presentation av ithink från High Performance Systems.
 • Affärssimulering - Hur man kan använda simulering för att identifera åtgärder med hävstångseffekt, testa potentialen i stratgier och affärsmodeller (utan risk, innan de verkställs).
 • Synergi - Hur System Dynamics kan användas för Balanced Scorecard, TQM, Sex Sigma, Lean Enterprise etc.


Kursen ges som ett företagsinternt seminarium. Vår pedagogik bygger på att teori varvas med praktisk tillämpning under aktiv medverkan från deltagarna.

Seminariet omfattar en halv dag.

Pris

Offereras på begäran.

Anmälan

Här kan du lämna intresseanmälan för Introduktion till System Dynamics.


Grundkurs i System Dynamics

För att fatta rätt beslut i en komplex, snabbt föränderlig värld behöver man ha överblick över hur de centrala komponenterna i en verksamhet interagerar. System Dynamics ger dig verktyg och metoder för att analysera komplexa situationer, se verksamheten som en helhet, förstå dynamiken i verksamheten och fatta rätt beslut.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i System Dynamics-metodik och affärsmodellering. Du får lära dig att använda datorverktyget ithink för att göra datorbaserade modeller.

Målgrupp

En grundläggande System Dynamics utbildning för alla som arbetar med ledning, strategi, kvalitets- eller verksamhetsutveckling, affärsutveckling, marknadsanalys och jämförbara frågor i företag och organisationer.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:
Systemtänkande

 • Bakgrund och historik.
 • Loop-diagram
 • Tidsfördröjning och återkopplingar
 • Systemarketyper

System Dynamics

 • Lager och flöden
 • ithink, ett modellerings- och simuleringsverktyg
 • Modellering och byggstenar
 • Modelleringsmetodik
 • Modelleringsövning


Vår pedagogik bygger på att teori varvas med praktisk tillämpning under aktiv medverkan från deltagarna.

Kursen är två dagar.

Kursavgift

8.500 SEK exkl moms
7.500 SEK exkl moms vid två eller flera deltagare från samma företag.
Företagsintern kurs kan offereras på begäran.

Anmälan

Här kan du lämna intresseanmälan för Grundkurs i System Dynamics.


Avancerad affärsmodellering

Lär dig hjälpa andra att se hela bilden, testa idéer utan risk, förstå dynamiken och ta de rätta besluten!

Syfte och mål

Syftet med kursen är att ge deltagarna en egen förmåga att leda System Dynamics processer och att utveckla avancerade affärssimuleringar i datorverktyget ithink.

Målgrupp

En avancerad utbildning för dig som vill skaffa dig en egen förmåga att använda System Dynamics metodik och verktyg. Du kanske är planerare, strategiansvarig, affärsutvecklare, marknadsanalytiker, verksamhetsutvecklare eller internkonsult. Du ska ha gått vår grundkurs i System Dynamics eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

 1. Bilda en grupp Om gruppens sammansättning, gruppstorlek och roller i modelleringsarbetet
 2. Fokusera Bestämma syfte, definiera problemvariabel och ta fram systemdiagram
 3. Kartlägga Tre ansatser för kartläggning - "Main chain", Nyckelaktör(er) respektive Viktigaste ackumulering
 4. Modellera Hur man definierar flöden, identifierar loopar, specificerar formler och bestämmer värden. Avancerad modellering med ithink - conveyors, queues & ovens, arrays, co-flows, DT, inbyggda funktioner med mera.
 5. Testa Metoder för de-bugging, verifiering av robusthet samt validering och kalibrering av dynamiska modeller
 6. Simulera Hur man konstruerar policies/strategier och scenarier. Känslighetsanalyser
 7. Kommunicera Att ta fram loop-diagram, bygga gränssnitt och planera workshops för att dela insikter med andra.
 8. Utmana Ifrågasätt och vidareutveckla din modell


Vår pedagogik bygger på att teori varvas med praktisk tillämpning under aktiv medverkan från deltagarna.

Kursen omfattar två dagar.

Kursavgift

8.500 SEK exkl moms
7.500 SEK exkl moms vid två eller flera deltagare från samma företag.
Företagsintern kurs kan offereras på begäran.

Anmälan

Här kan du lämna intresseanmälan för kursen Avancerad affärsmodellering.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.